مدرسه اینترنتی بیست با اهداف:

–  دستیابی به عدالت آموزشی

– دسترسی دانش آموزان همه مناطق به معلمین مجرب و توانمند

– امکان استفاده دانش آموزان ، معلمین، مدیران و والدین محترم از امکانات مدرن و تکنولوژیهای پیشرفته آموزش الکترونیک

با توکل بر خداوند متعال و همکاری معلمین و کارشناسان محترم حوزه های مختلف آموزشی و البته تخصص و توانمندی مهندسین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در مهر ماه ۱۳۹۶ به بهره بردای می رسد.

به امید فردایی پر از دانایی و توانایی برای همه فرزندان میهن عزیزمان ایران

download